The Patrick Star Show

نمایش پاتریک ستاره ای

22

60%

imdb-logo
4

نمایش پاتریک ستاره درباره کاراکتر پاتریک، دوست احمق باب اسفنجی است که در خانه با...

+7
کشور:
آمریکا
  • نمایش پاتریک ستاره

نمایش پاتریک ستاره ای_ قسمت 1و2

قسمت اول

نمایش پاتریک ستاره ای_ قسمت 3 و 4

نمایش پاتریک ستاره ای_ قسمت 5 و 6

دیدگاه ها

برای انتشار دیدگاه خود