بندیکت کامبربچ

بازیگر

تولد:  28 تیر 1355، انگلستان

کارهای بندیکت کامبربچ